فصل اول – كليات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علوم و تكنولوژي هاي استفاده از انرژي خورشيدي در ايران و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط، انجمن انرژي خورشيدي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
• تبصره: منظور از انرژي خورشيدي كليه انرژيهايي است كه مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از خورشيد مي‌باشد و به طور كلي تمام انرژي‌هاي تجديدپذير را شامل مي‌گردد.

ماده2: انجمن مؤسسه‌اي غيرانتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي-كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده3: مركز انجمن در شهر تهران به نشاني: خیابان کریم خان زند ـ ابتدای خیابان عضدی شمالی ( آبان شمالی سابق ) ـ ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی ـ طبقه دوم ـ اتاق 219 و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه‌اي از كشور تشكيل شود.
• تبصره: هيأت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و كتباَ به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم‏، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده4: انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي¬شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم – وظايف و فعاليتها

ماده5: به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد.
1-5- ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علوم و تكنولوژي انرژي خورشيدي سر و كار دارند.
2-5- همكاري با نهادهاي اجرائي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه-هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

3-5- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
5-5- تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين المللي
6-5- انتشار كتب و نشريات علمي در موضوعات انجمن و پس از اخذ مجوز لازمه

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت:

ماده6: انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از:
1-6- عضويت پيوسته:
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در كليه رشته‌هاي علوم، مهندسي و معماري مي‌باشند مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
2-6- عضويت وابسته:
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي¬توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.
الف- كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 باشند.
ب- كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.
3-6- عضويت دانشجويي:
كليه دانشجويان كه در رشته‌هاي علوم، مهندسي و معماري، بین رشته‌ای به تحصيل اشتغال دارند.
4-6- عضويت افتخاري:
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي يا تجربي آنان در زمينه‌هاي انرژي‌هاي خورشيدي حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند.
• تبصره: اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاي پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيأت مديره را دارا هستند.
5-6- اعضاي مؤسساتي (حقوقي):
سازمان‌هايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
• تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته ها مذکور در بند 1-6 می¬باشند با تصویب هیأت مدیره می¬توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
• تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
• تبصره1: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
• تبصره2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-8- استعفای کتبی
2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
• تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.
3-8- هیأت مدیره می تواند چنانچه عضویت حقوقی را به صلاح انجمن نداند، به عضویت نپذیرد و یا لغو عضویت نماید.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده9: ارکان اصلی عبارتند‌از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- بازرس
الف- مجمع عمومی
ماده10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته و وابسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.
1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
2-10- در صورتیکه در دعوت نخستین مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
3-10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود. شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای 1-10 و 2-10 می‌باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.
• تبصره1: اعضای وابسته می‌توانند در مجمع عمومی شرکت و در انتخاب نمودن اعضای هیأت مدیره و بازرسان اقدام نمایند.
• تبصره2: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل 15روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء پیوسته و وابسته برسد.
• تبصره3: یک سوم اعضاء پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.
• تبصره4: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.

ماده11: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
1-11- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
2-11- تصویب خطی مشی انجمن
3-11- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس
4-11- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
5-11- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
6-11- عزل هیأت مدیره و بازرس
7-11- تصویب انحلال انجمن
8-11- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
• تبصره1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
• تبصره2: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
• تبصره3: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.
• تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 5-11، 6-11، 7-11 تشکیل می‌شود.

ب- هیأت مدیره
ماده12: هیأت مدیره انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می‌باشد که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
1-12- هیچ یک از اعضاء نمی‌تواند بیش از دو بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.
• تبصره: حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از سه چهارم آراء حاضران در مجمع عمومی می‌توانند برای دوره بعد به عضویت هیأت مدیره درآیند.

2-12- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
3-12- هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
4-12- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس انجمن و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نائب رئیس انجمن معتبر است. کلیه اسنادی که تعهدات مالی و حقوقی نداشته باشند با هماهنگی قبلی رئیس و یا نایب رئیس، با امضاء دبیر انجمن معتبر می‌باشد.
5-12- هیأت مدیره موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
6-12- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق، معتبر است.
7-12- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.
8-12- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
9-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضا هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
10-12- شرکت بازرس در جلسات هیدت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
11-12- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماده پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
• تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
2-13- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
3-13- هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورت حساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر
6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع با مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر
7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
8-13- اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن
9-13- جلب هدایا و کمک‌های مالی
10-13- اهداء بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی
11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج- بازرسان
ماده14: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید.
• تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است

ماده15: وظایف بازرس به شرح زیر است:
1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-15- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
3-15- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
• تبصره: کلیه اسناد و مدارک نجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم گروه‌های علمی انجمن

ماده16- انجمن می‌تواند گروهها و کمیته‌هایی به شرح ذیل را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایف و آئین نامه‌هایی که از سوی هیأت مدیره تدوین می‌شود، به فعالیت می‌پردازند.
1- گروه‌های تخصصی
2- کمیته آموزش و پژوهش
3- کمیته انتشارات
4- کمیته آمار و اطلاعات
5- کمیته پذیرش و روابط عمومی
6- کمیته گردهمایی های علمی
7- کمیته مالی اقتصادی

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده17: منابع مالی انجمن عبارتنداز:
1-17- حق عضویت اعضا
2-17- درآمد ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
3-17- دریافت هدایا و کمک‌ها
4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
ماده20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از حسود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
ماده21: کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده22: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده24: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 55 زیرماده و 20 تبصره در جلسه مورخ 7/11/91 مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تصویب رسید.