فصل اول – كليات و اهداف

ماده ۱: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علوم و تكنولوژی‌های استفاده از انرژي خورشيدی در ايران و توسعه كمی و كيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌های مربوط، انجمن انرژی خورشيدی ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده می‌شود تشكيل می‌گردد.
• تبصره: منظور از انرژي خورشيدي كليه انرژي‌هايی است كه مستقيم يا غيرمستقيم ناشی از خورشيد می‌باشد و به طور كلی تمام انرژی‌های تجديدپذير را شامل می‌گردد.

ماده۲: انجمن مؤسسه‌ای غيرانتفاعی است و در زمينه های علمی و پژوهشی و فني فعاليت می‌كند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده۳: مركز انجمن در شهر تهران به نشانی: خیابان کریم خان زند ـ ابتدای خیابان عضدی شمالی ( آبان شمالی سابق ) ـ ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی ـ طبقه دوم ـ اتاق ۲۱۹ و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي‌تواند در هر منطقه‌اي از كشور تشكيل شود.
• تبصره: هيأت مديره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلی انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمی و كثيرالانتشار اعلام شود و كتباَ به اطلاع كميسيون انجمن‌های علمی وزارت علوم‏، تحقيقات و فناوری برسد.

ماده۴: انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل می‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران است.

فصل دوم – وظايف و فعاليت‌ها

ماده۵: به منظور نيل به هدف‌های مذكور در ماده (۱) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد.
۱-۵- ايجاد و تحكيم روابط علمی و تحقيقاتی در سطح ملی و بين‌المللی بين محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علوم و تكنولوژی انرژي خورشيدی سر و كار دارند.
۲-۵- همكاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن.

۳-۵- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
۴-۵- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي
۵-۵- تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين المللي
۶-۵- انتشار كتب و نشريات علمي در موضوعات انجمن و پس از اخذ مجوز لازمه

فصل سوم – انواع و شرايط عضويت:

ماده۶: انواع و شرايط عضويت در انجمن عبارتست از:
۱-۶- عضويت پيوسته:
مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در كليه رشته‌هاي علوم، مهندسي و معماري مي‌باشند مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
۲-۶- عضويت وابسته:
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي¬توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند.
الف- كليه كساني كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند ۱-۶ باشند.
ب- كليه افرادي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱-۶ شاغل باشند.
۳-۶- عضويت دانشجويي:
كليه دانشجويان كه در رشته‌هاي علوم، مهندسي و معماري، بین رشته‌ای به تحصيل اشتغال دارند.
۴-۶- عضويت افتخاري:
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي يا تجربي آنان در زمينه‌هاي انرژي‌هاي خورشيدي حائز اهميت خاص باشد و يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند.
• تبصره: اعضاي افتخاري كليه مزاياي اعضاي پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيأت مديره را دارا هستند.
۵-۶- اعضاي مؤسساتي (حقوقي):
سازمان‌هايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.
• تبصره ۱: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته ها مذکور در بند ۱-۶ می¬باشند با تصویب هیأت مدیره می¬توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
• تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده۷: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
• تبصره۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
• تبصره۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱-۸- استعفای کتبی
۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
• تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.
۳-۸- هیأت مدیره می تواند چنانچه عضویت حقوقی را به صلاح انجمن نداند، به عضویت نپذیرد و یا لغو عضویت نماید.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده۹: ارکان اصلی عبارتند‌از:
الف- مجمع عمومی
ب- هیأت مدیره
ج- بازرس
الف- مجمع عمومی
ماده۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته و وابسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.
۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آراء معتبر است.
۲-۱۰- در صورتیکه در دعوت نخستین مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
۳-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود. شرایط رسمیت جلسه مجمع فوق العاده همانند شرایط مجمع عمومی عادی مذکور در بندهای ۱-۱۰ و ۲-۱۰ می‌باشد و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر است.
• تبصره۱: اعضای وابسته می‌توانند در مجمع عمومی شرکت و در انتخاب نمودن اعضای هیأت مدیره و بازرسان اقدام نمایند.
• تبصره۲: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل ۱۵روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء پیوسته و وابسته برسد.
• تبصره۳: یک سوم اعضاء پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.
• تبصره۴: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضاء انتخاب خواهد شد.

ماده۱۱: وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:
۱-۱۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
۲-۱۱- تصویب خطی مشی انجمن
۳-۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس
۴-۱۱- تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۵-۱۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
۶-۱۱- عزل هیأت مدیره و بازرس
۷-۱۱- تصویب انحلال انجمن
۸-۱۱- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
• تبصره۱: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.
• تبصره۲: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.
• تبصره۳: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.
• تبصره۴: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای ۵-۱۱، ۶-۱۱، ۷-۱۱ تشکیل می‌شود.

ب- هیأت مدیره
ماده۱۲: هیأت مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می‌باشد که هر سه سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
۱-۱۲- هیچ یک از اعضاء نمی‌تواند بیش از دو بار متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.
• تبصره: حداکثر دو عضو مشمول قاعده مذکور در صورت کسب بیش از سه چهارم آراء حاضران در مجمع عمومی می‌توانند برای دوره بعد به عضویت هیأت مدیره درآیند.

۲-۱۲- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.
۳-۱۲- هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.
۴-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس انجمن و خزانه‌دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نائب رئیس انجمن معتبر است. کلیه اسنادی که تعهدات مالی و حقوقی نداشته باشند با هماهنگی قبلی رئیس و یا نایب رئیس، با امضاء دبیر انجمن معتبر می‌باشد.
۵-۱۲- هیأت مدیره موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.
۶-۱۲- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق، معتبر است.
۷-۱۲- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.
۸-۱۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضا هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
۱۰-۱۲- شرکت بازرس در جلسات هیدت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.
۱۱-۱۲- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماده پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.
• تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده۱۳: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
۲-۱۳- تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها
۳-۱۳- هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.
۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می‌باشد.
۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورت حساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر
۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع با مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر
۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی
۸-۱۳- اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چهارچوب وظایف انجمن
۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‌های مالی
۱۰-۱۳- اهداء بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی
۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج- بازرسان
ماده۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید.
• تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است

ماده۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
• تبصره: کلیه اسناد و مدارک نجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم گروه‌های علمی انجمن

ماده۱۶- انجمن می‌تواند گروهها و کمیته‌هایی به شرح ذیل را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایف و آئین نامه‌هایی که از سوی هیأت مدیره تدوین می‌شود، به فعالیت می‌پردازند.
۱- گروه‌های تخصصی
۲- کمیته آموزش و پژوهش
۳- کمیته انتشارات
۴- کمیته آمار و اطلاعات
۵- کمیته پذیرش و روابط عمومی
۶- کمیته گردهمایی های علمی
۷- کمیته مالی اقتصادی

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده۱۷: منابع مالی انجمن عبارتنداز:
۱-۱۷- حق عضویت اعضا
۲-۱۷- درآمد ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای
۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‌ها
۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده۱۸: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده۱۹: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.
ماده۲۰: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از حسود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.
ماده۲۱: کلیه مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیتهای انجمن در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده۲۲: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.
ماده۲۳: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.
ماده۲۴: در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.
ماده۲۵: این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۵۵ زیرماده و ۲۰ تبصره در جلسه مورخ ۷/۱۱/۹۱ مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن به تصویب رسید.